BEYLİKDÜZÜ MASA TENİSİ SPOR KULÜBÜ

Masa tenisi bir yaşam biçimidir...

Kulübümüzün amacı masa tenisi sporunun gelişmesi için, bu spora ilgisi olan veya bu alanda amatör  ve profesyonel olarak  uğraş verenleri bir araya getirerek, masa tenisi sporcuları arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır.

DUYURULAR

Beylikdüzü Masa Tenisi Spor Kulübünden Haberler

HAKKIMIZDA

Beylikdüzü İlçemizde masa tenisi severlerin uzun yıllardır özlemle beklediği, düzenli oynayabilecekleri, her yaşta kişinin ( kadın-erkek) masa tenisi eğitimi alacakları, kendilerini geliştirebilecekleri bir yapı oluşturmak için kurumsallaşmaya karar verdik. Bu bağlamda Beylikdüzü Masa tenisi spor kulübü derneğini kurduk.

2019 yılında başlayan dernek kurulum işlemlerimiz, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 24.02.2020 tarih ve 87385697-450-E.22472 saylı kararı ile uygun görülmüş ve derneğimizin kuruluşu yapılarak 27.02.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ve tebellüğ edilmiştir.
Beylikdüzü Masa tenisi Spor Kulübü olarak şu anda üye sayımız 20 ( yirmi ) kişiye ulaşmıştır. Bünyemizde  ikisi 2.kademe ve dördü 1.kademe olmak üzere 6 antrenör bulunmaktadır.
Beylikdüzü Belediyesinin katkılarıyla 75.yil Meslek Lisesinin spor salonunun 2. Katında faaliyet göstermeye başladık. Her gün daha da büyüyerek ve güçlenerek faaliyetlerimize devam edeceğiz.

TÜZÜĞÜMÜZ

 • BEYLİKDÜZÜ MASA TENİSİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ...

  Derneğin Adı
  Madde 1- Derneğin Adı :  Beylikdüzü masa tenisi Spor Kulübü Derneği’dir.
  Merkezi
  Madde 2- Derneğin merkezi İstanbul olup şubesi yoktur.
  Derneğin Amacı
  Madde –3- Dernek, Masa Tenisi Sporunun gelişmesi için, bu spora ilgisi olan veya bu alanda amatör ve profesyonel olarak uğraş verenleri bir araya getirerek, masa Tenisi Sporcuları arasında birlik ve beraberliği sağlamak, sportif faaliyetlere katılmak bu sporu uygulayanlara yönelik eğitim çalışmaları yapmak, spora hizmet etmek, bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve katkıda bulunmak, aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren yurt içi ve dışı derneklerle iş birliği yapmak.
   
  1. Başta, Masa Tenisi sporu olmak üzere, basketbol, bisiklet, güreş, hentbol, kürek, okçuluk, Atletizm, yelken, satranç, öncelikli olmak üzere tüm spor dallarında faaliyet göstermek, bu spor dallarını benimseyenlere yönelik ihtisas ve eğitim çalışmaları ve uygulamaları yapmak, Masa Tenisini Ülke geneline yaygınlaştırmak ve sevdirmek ve sevilmesini sağlayacak insan unsurunu yetiştirmek, buna bağlı olarak sportif çalışmalar yapan kurum ve kuruluşları yaygınlaştırmaktır.
  2. Uluslararası müsabaka kurallarındaki değişiklikleri takip ederek, bunları en kısa zamanda muhtelif şekillerde üyelerine ulaştırmak, çeşitli dallarda uygulama gösteren yabancı otoritelerinin teknik yazılarını tercüme ederek sportif faaliyet gösteren teknik adamlara ulaştırmak, bu alanda yayın ve otoritelerce saygınlığı tescil edilen gazete ve dergilere abone olmak,
  3. Ulusal ve uluslar arası bir standardı yakalamak ve bu alanda ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmek amacıyla yurt dışında yapılacak önemli karşılaşmalara gözlemci olarak Masa Tenisi Gözlemcilerini göndermek,
  4. Amatör sporcuların gelişmelerini, başarılı olanların terfi etmelerini sağlamak,
  5. Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim ve benzeri adlarla geçici olarak PLATFORM oluşturur, oluşturulan platformlarda yer almak.
  6. Diğer Spor kulübü dernekleri ile dayanışma içinde olarak özelikle Masa Tenisini ve diğer spor dallarının saygınlığını artırmak, Spor dallarının etik değerlerini korumaktır.
  7. Masa Tenisi Federasyonu ile işbirliği yapmak.
  Çalışma Biçimi
  Madde 4- Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için,
  1. Yeni Üyelerin alınmasına ve Onursal üye kazanılmasına çaba harcar,
  2. Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekler saptar,
  3. Spor kültürünün yaygınlaşması ve toplumdaki saygın yerinin korunmasını, bu konunun öneminin kamuoyuna duyurulmasını sağlar bu amaçla radyo, TV, dergi, gazete gibi iletişim araçlarından yararlanır
  4. Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar iktisadi işletmeler kurar, kendi amacına uygun çalışmalarda bulunan gerçek ve tüzel kişiliklerle iş birliği yapar, aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerle federasyon çatısı altına üst kuruluşlara katılır.
  5. Amaca hizmet edenler arasında sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak, onların istirahat ini temin ve boş zamanlarını değerlendirmek, zeka geliştirici oyunları oynamaları için gerekli ortamı oluşturmak amacıyla, 5253 sayılı Dernekler Kanunun 26. Maddesi ve bu konuda düzenlenen yönetmelik uyarınca gerekli izinleri alarak LOKAL faaliyet gösterir.
  6. Konutu ile amaç ve hizmet konuları için taşınmaz mallar satın alır, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaat yaptırabilir,
  7. Spor ve sanata ilişkin toplantı, temsil, festival gösteri, yarışma ve müsabakalara katılmak veya düzenlemek.
  8. Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar ve forumlar düzenler; sergiler ve kermesler açar,
  9. Üyelerinin bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasını sağlayacak geziler düzenler, yemekli toplantılar yapar, kültür artırıcı etkinliklerde bulunur.
  10. Yardım Toplama Kanunu ile bu ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir, koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.
  11. Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.
  Derneğin Rengi ve Amblemi:
  Madde 5-Derneğin rengi Mavi-kırmızı-beyaz olup mavi daire içinde kırmızı raket ve önünde beyaz masa tenisi topu vardır. Dairenin etrafındaki kontur içinde derneğin kısaltılmış adı olan (BMTSKD)Harflerinin yazılı hali ,üst yarısında beyaz zemin içinde beylikdüzü masa tenisi spor kulübü derneğinin kuruluş tarihi olan 2020 rakamı vardır. Amblem yönetim kurulunca belirlenir.
   
  Derneğin Kurucuları
  Madde 6-Derneğin kurucusu (7) kişi olup, açık kimlikleri aşağıdadır.
   
  SIRA NO ADI SOYADI MESLEĞİ
  1 Batuhan KÖSEOĞLU REHBER
  2 Özgür KARAHAN JEOLOJİ MÜHENDİSİ
  3 Rüştü MUTLU EMEKLİ
  4 Serden MÜJDECİ SATIŞ MÜDÜRÜ
  5 Cem BAYRAKTAROĞLU EMEKLİ
  6 Gürsel MUTLU SERBEST MESLEK
  7 Gökhan ÖZYILDIRIM UÇAK TEKNİSYENİ

  Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
  Madde 7- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
  Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı, elektronik posta, mesaj çekmek, v.b. ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
  Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal başkanlık sıfatı genel kurulca verilir.
   
  Üyelikten Çıkma
  Madde 8-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
  Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
   
  Üyelikten Çıkarılma
  Madde 9-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
  1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
  4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
  5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
  Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
  Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
   
  Cezayı Gerektiren Eylemler
  Madde  10-)  Üyeler,  aşağıda  belirtilen  davranış   ve   hareketlerde bulunmaları durumunda, Yönetim Kurulunun kararı ile cezalandırılırlar.
  1. Dernek, lokal, eğitim merkezi ve tesisleri ile araçlarında bulunanların rahatını kaçıracak ve huzurunu bozacak söz ve eylemlerde bulunmak,
  2. Dernekte, üyelik sıfatına bakılmaksızın herhangi bir kişiye ya da Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Yürütme Birimi görevlilerine, personel ve işçilerine eylemli tecavüzde bulunmak, küfretmek, genel ahlak kurallarına aykırı söz ve eylemlerde bulunmak,
  3. Derneğin manevi kişiliğini küçük düşürücü söz ve eylemlerde bulunmak,
  4. Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile cihaz malzemelerine zarar vermek,
  5. Yönetim Kurulunun cezaya ilişkin kararlarına karşı çıkmak, uymamak,
  6. “Üyelik Bildirimi”nde yalan ve yanlış bilgi vermek, Yönetim Kuruluna yalan ya da yanıltıcı sözlü ya da yazılı beyanlarda bulunmak,
  7. Dernek içinde ya da dışında özel ya da iş yaşantısındaki tutumu ve davranışı ile kişiliğini ya da Derneğin onurunu zedeleyeceği kaygısını ve sonucunu doğurmak; onur ve haysiyet kırıcı bir suç işlemek ya da bu nitelikte bir suç nedeniyle hüküm giymek; dernek kurma hakkını yitirmek; kendisine ceza verilen bir üyenin ceza verilmesini gerektiren bir eylemini tekrarlamak,
  8. Yönetim Kurulunca düzenlenen yönetmeliklere aykırı davranmak,
  9. Diğer her türlü disipline aykırı söz ve eylemlerde bulunmak,
  Cezalar
  Madde 11-) Yönetim Kurulu, hakkında kovuşturma yapılan üyenin savunmasını da aldıktan sonra, aşağıda gösterilen cezaları taktiren verir.
  1. Uyarı: En az ceza olup üyenin söz ve eylemi bir daha yapmaması için dikkatinin çekilmesidir. Uyarı cezası yazılı, elektronik posta, mesaj çekmek, v.b. olarak yapılır ve siciline işlenmez.
  2. Kınama: Üyenin söz ve eyleminin kötü bir şey olduğunun ve kendisinin ayıplandığının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezası Dernek ilan tahtasına asılır ve siciline işlenir.
  3. Üyelikten Çıkarma: Üyenin söz ve eyleminin önceki cezalar cezalandırılamayacak kadar ağır olması durumunda dernek üyelik kaydının silinmesidir. Ceza kararı Dernek tahtasına asılır ve Dernek üyeleri defterine gereken kayıt düşülür.
  Cezalara İlişkin İşlemler
  Madde 12-) Yönetim Kurulu, cezalarının saptanmasında aşağıda belirtilen işlemleri yapar ve kararlar alır.
  1. Hakkında kovuşturma yapılan üyenin savunması, gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından ya da Naip Üye tarafından sözlü olarak ya da yazılı olarak alınır. Savunması alınmadan üyeye ceza verilemez. Ancak, yapılan süreli çağrıya rağmen gelmeyen ya da kabul edilebilir bir özür bildirmeyen üyenin savunması alınmış sayılır.Yönetim Kurulu, üyenin lehinde ve aleyhinde bulunan tüm kanıtları toplar, gerektiğinde diğer üyeler ile kişileri dinler.
  2. Yönetim kurulu, üyenin söz ve eylemini içeren olayın niteliğine, kanıtlara savunmaya, iddia ve üyenin siciline bakarak cezalardan birisini takdiren saptamaya yetkilidir. Azaltıcı nedenlerin varlığı durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle bir aşağı derecedeki ceza uygulana bilir. Şu kadar ki Derneğe üye olma niteliğine sahip olmadığı halde yanıltıcı beyanlarla üye olmuş kişiler üyelikten çıkarılırlar.Aynı cezayı gerektiren eylemin tekrarı durumunda eylem için saptanan cezadan sonra gelen daha ağır ceza uygulanır. İşlenen eylem birden çok cezayı gerektiriyorsa bunların en ağırı verilir.
  3. Eylemde bulunan üyenin olaydaki iyi niyet ya da haklılığı nedeniyle tekerrür unsuru uygulanamayacağı gibi eyleme uyan cezadan daha hafif olanı uygulanabilir. Verilen ceza, pişmanlık duyulduğu ve tekrarlanmayacağı kanısına varılırsa ertelenebilir. Ancak üyelikten çıkarılma cezası ertelenemez. Cezası ertelenen üyenin bir yıl içinde tekrar cezayı gerektiren bir söz ve eylemde bulunması durumunda, bu eyleme uyan ceza ile ertelenen ceza birleştirilerek uygulanır.
  4. Cezayı gerektiren eylem, tesislerden yararlanma konumunda bulunanlardan biri tarafından işlenmiş ise, işleyen hakkında eylemin ağırlığına göre süreli ve süresiz Dernek lokal, eğitim merkezi ve tesislerinden yararlanma olanakları kaldırılır ve aynı zamanda ilişkili üyenin dikkati çekilir.Cezayı gerektiren eylemi işleyen üyenin konuğu ise konuk hakkında Dernek lokal, eğitim merkez ve tesislerine sokulmama kararı alınır. Gerekiyor ise üye hakkında da süreli yada süresiz olarak “Konuk getirmeme” cezası alınabilir.
  5. Ağır bir cezayı gerektiren bir eylemin işlenmesi üzerine Yönetim Kurulu, bir önlem niteliğinde olmak üzere, eylemi işleyen hakkında kesin karar alınıncaya kadar Dernek Lokali ile eğitim merkezi ve tesislerinden yararlanma hakkını önleme kararı alabilir.
  6. Cezayı gerektiren eylemin tarihi ya da öğrenme tarihinden başlamak üzere altı ayın geçmesiyle disiplin kovuşturması yapılamaz.
  7. Yönetim Kurulu toplantı ve karar tutanaklarına, kovuşturma açılan üyenin ya da tesislerden yararlanma konumunda bulunan kişinin kimliği, hakkında cezayı gerektiren eylem, kanıtlar, savunma, gerekçeler ve karar ile gereken diğer hususlar açıkça yazılır. Kararın bir örneği, hakkında karar alınan üyeye ya da tesislerden yararlanma konumunda bulunan kişiye tebliğ edilir.
  Cezayı gerektiren eylemleri işleyenler hakkında, gerekiyorsa, C. Savcılığına suç duyurusunda bulunur.
   
  Cezalara İtiraz
  Madde 13-) Üyelikten çıkarılma cezalarına karşı tebliğinden başlamak üzere 15 gün içinde üyenin Yönetim kuruluna itiraz hakkı vardır. İtiraz durumunda ilk toplanacak Genel Kurul toplantısı gündemine konulacak madde uyarınca üye savunmasını ve itirazını yapar. Genel Kurul itiraz üzerine, cezayı kaldırır ya da onaylar.
  Üyelikten çıkarılan üyenin hak ve yükümlülükleri, itiraz halinde, Genel Kurul kararına kadar devam eder.
   
  Organlar
  Madde 14-) Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
  1.Genel Kurul
  1. Yönetim Kurulu
  2. Denetleme Kurulu
  Dernek başka organlarda kurabilir, ancak bu organlara genel kurul, yönetim ve denetleme kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
  Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
  Madde 15-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
  Genel kurul;
  1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
  2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü  toplanır.
  Olağan genel kurul, 3 yılda bir Ocak ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
  Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
  Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
  Çağrı Usulü
  Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile, mahalli araçlarla, üyelerin iletişim numaralarına mesaj çekmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
  Toplantı Usulü
  Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili
  ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
  Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
  Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
  Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
  Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

  Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
  Madde 16- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır.
  Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
  Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
  Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
  Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
  Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
   
  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
  Madde 17-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
  1. Dernek organlarının seçilmesi,
  2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
  3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
  4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
  5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
  7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
  8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
  9. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
  10. Derneğin vakıf kurması,
  11. Derneğin fesih edilmesi,
  12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
  13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
  Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her  zaman görevden alabilir.
  Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri  kullanır.
   
  Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
  Madde 18-Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
  Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
  Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
  Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
   
  Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
  1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
  2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
  3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
  4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
  5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
  6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
  7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
  8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
  9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
  10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
  11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
  Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
  Madde 19-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
  Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
  Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
  Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
  Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

  Derneğin Gelir Kaynakları
  Madde 23-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
  1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 5 TL, aylık olarak ta 5  TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.
  2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
  3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
  4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
  5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
  6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
  7. Diğer gelirler.
  Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
  Madde 24-Defter tutma esasları;
  Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
  Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
  Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
  Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi
  Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
  Kayıt Usulü
  Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
  Tutulacak Defterler
  Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
  İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
   4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
   5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
  6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
  Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
  7-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
  Defterlerin Tasdiki
  Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
  Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
  İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
   
  Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
  Madde 25-Gelir ve gider belgeleri;
  Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
  Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

  Beyanname Verilmesi
  Madde 26-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

  Bildirim Yükümlülüğü
  Madde 27-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
  Genel Kurul Sonuç Bildirimi
  Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
  Taşınmazların Bildirilmesi
  Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
  Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
  Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
  Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim
  şartının yerine getirilmesi zorunludur.
  Değişikliklerin Bildirilmesi
  Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
  Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul
  toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

  Temsilcilik Açma
  Madde 28-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

  Derneğin İç Denetimi
  Madde 29-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
  Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

  Derneğin Borçlanma Usulleri
  Madde 30-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
   
  Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
  Madde 31-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
  Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
  Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
  Tasfiye İşlemleri
  Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden          oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. .Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Beylikdüzü Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği ” ibaresi kullanılır.
   
  Tasfiye kurulu,mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.İnceleme esnasında derneğe ait defterler,alındı belgeleri,harcama belgeleri,tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para , mal ve hakları, genel  kurulda belirlenen yere devredilir.Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
  Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
  Madde 32-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
  Madde 33-) Bu Ana Tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.
   
  Yürürlük
  Madde 34-) Bu ana tüzük Mülki Amirliğine başvurulması ile birlikte Yasaya uygunluğu onaylandığı 27/02/2020 tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer.

   
   

KURULLARIMIZ

image description

Batuhan KÖSEOĞLU

Başkan
image description

Özgür KARAHAN

Başkan Yardımcısı
image description

Rüştü MUTLU

Genel Sekreter
image description

Gökhan ÖZYILDIRIM

Sayman
image description

Gürsel MUTLU

Sekreter
image description

Dr. Serden MÜJDECİ

Başkan
image description

Hadgi GUSEYNOV

Başkan Yardımcısı
image description

Zebure BALKANLI

Sekreter

FOTOĞRAFLAR

Çalışmalarımızdan fotoğraflar

2021 Ağustos Eğitimlerimiz
2021 Ağustos Antremanlarımız
Kulüp temsilcilerimiz Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ile buluştu... Başkanımıza Beylikdüzü Masa Tenisi Spor Kulübümüzün Formasını armağan ettik...

Videolar

KURSLAR VE TURNUVALAR

Beylikdüzü Masa Tenisi Spor Kulübü tarafından düzenlenen kurslar ve turnuvalar

 • image description

  KURSLAR

  KURSLARIMIZ

  Kulübümüz tarafından düzenlenen kurslara ilişkin detaylara çok yakında buradan ulaşabilirsiniz.

 • image description

  TURNUVALAR

  TURNUVALAR

  Kulübümüz tarafından düzenlenen turnuvalara ilişkin detaylara çok yakında buradan ulaşabilirsiniz.

beylikduzumasatenisi.com

75.Yıl Cumhuriyet Meslek Lisesi Spor Salonu 2.kat Beylikdüzü

HARİTADA AÇ

İLETİŞİM

Bize Ulaşın!

HARİTADA AÇ

İLETİŞİM

Bize Ulaşın!
Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi No.25/1 Beylikdüzü
34444 İstanbul, Türkiye

0532 694 83 50
0532 484 46 00